Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie Festiwal Dobre Spotkania pod hasłem „Mały Człowiek. Wielkie Możliwości” , zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 31.03.2019 w Wawerskim Centrum Kultury (zwane dalej WCK), w Warszawie, ul. Żegańska 1a.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Akademia Kobiet Sukcesu Małgorzata Smoczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Jaszowiecka 14/20, NIP 9522017671, REGON: 142861947, zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://festiwaldobrespotkania.pl/program/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie:
  https://festiwaldobrespotkania.konfeo.com
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 1. Posiadamy trzy rodzaje biletów:
 • Bilet Normalny w cenie 50 zł – opłata obejmuje udział 1 dorosłego w konferencji i 1 dziecka w wieku 0-12 lat w zajęciach rozwojowych dostosowanych do jego wieku. Razem z dzieckiem na salę zajęciową może wejść dodatkowy opiekun, który będzie mu towarzyszyć, ale nie będzie uczestniczyć w konferencji. Dziecko 0-4 lat musi brać udział w zajęciach w towarzystwie opiekuna lub rodzica, dzieci 4-12 lat mogą zostać pod opieką samych animatorów.
 • Dziecko może wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć pod warunkiem, że zostanie na nie wcześniej zarejestrowane i otrzyma od Organizatora potwierdzenie zapisu. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów. Można też wziąć udział bez zapisu – jeśli Prowadzący potwierdzi przed rozpoczęciem zajęć, że są jeszcze miejsca. Bilet nie obejmuje napojów i posiłków – będą do kupienia we własnym zakresie w kawiarni na terenie WCK.
 • Bilet Rodzinny w cenie 75 zł – opłata obejmuje udział 2 dorosłych (rodzice ale też dziadkowie i dalsza rodzina) oraz max 4 dzieci w wieku 0-12 lat w zajęciach rozwojowych dostosowanych do ich wieku. Razem z dziećmi na salę zajęciową może wejść dodatkowy opiekun, który będzie im towarzyszyć, ale nie będzie uczestniczyć w konferencji. Dzieci mogą wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć pod warunkiem, że zostaną na nie wcześniej zarejestrowane i otrzymają od Organizatora potwierdzenie zapisu lub bez zapisu – jeśli Prowadzący potwierdzi, że są jeszcze miejsca. Bilet nie obejmuje napojów i posiłków – będą do kupienia we własnym zakresie w kawiarni na terenie WCK.
 • Zaproszenie VIP – zaproszenie dotyczy udziału 1 osoby dorosłej w konferencji. Jeśli dana osoba chce korzystać także z zajęć dla dzieci, należy wykupić dodatkowy bilet. Zaproszenie nie obejmuje napojów i posiłków – będą do kupienia we własnym zakresie w kawiarni na terenie WCK.
 1. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 2. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia:
  http://festiwaldobrespotkania.pl/rejestracja/
 3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo za pośrednictwem portalu Przelewy24 lub na konto mBank 77 1140 2004 0000 3202 7296 6579 w terminie 2dni roboczych od daty zgłoszenia.
 4. Organizator wystawia faktury na życzenie, po przesłaniu danych mailem na adres biuro@festiwaldobrespotkania.pl
 5. Nie ma możliwości zwrotu kosztu biletu w przypadku niemożności udziału w Wydarzeniu przez Uczestnika. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 29.03.2019 mailem na adres biuro@festiwaldobrespotkania.pl .
 6. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 7. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50.% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice z wyjątkiem zamkniętych warsztatów prowadzonych przez animatorów, którzy przejmują opiekę nad dziećmi w wieku 4-12 lat. Rodzic jest zobowiązany podać prawidłowy numer telefonu i przyjść do Sali zajęciowej po dziecko, gdy zaistnieje taka potrzeba.

V. Inne kwestie

 1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik lub jego rodzina zostaną sfilmowani lub sfotografowani podczas uczestnictwa w Wydarzenia. Uczestnik ma prawo do wskazania zdjęć i fragmentów nagrań z udziałem jego lub rodziny, których rozpowszechniania sobie nie życzy i zostaną na jego prośbę niezwłocznie wycofane.
 3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.